Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku ticaret hukuku kapsamında bulunan özel bir hukuk koludur. Sigorta hukuku, sigortacılık faaliyetleriyle ilgili bulunan işletmelerin çalışma esaslarını düzenleyen hukuk kurallarının bütününü teşkil etmektedir. Sigorta hukuku, oldukça geniş bir kapsama sahip olmakla, sigorta teminatı ve sorumlulukları konusunda özel, tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir. Sigorta kapsamında yer alan tüm olumsuzluklar ve oluşan tazminat ödemeleri sigorta firmalarının sorumluluğunda olup, bu zararların tazmini sigorta hukukunda yer alan düzenlemelere göre yapılmaktadır. Sigorta şirketleri sigorta poliçelerinde yazılı bulunan müşteri haklarının ödenmemesi, geciktirilmesi gibi durumlarda sigorta hukuku devreye girerek tarafların hak ve hukuklarının ne şekilde korunacağına karar verir.

Sigorta Hukuku hayat, sağlık, işletme, konut, yangın, deprem, araç vb. hayatın her alanına ilişkin rizikoları teminat altına alan poliçelerin sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Sigorta hukukunun belirlediği yaptırımlar arasında para cezası, hapis cezası şeklinde yaptırımlarda uygulanmaktadır. Sigorta hukuku sigorta faaliyetlerinde bulunan kurumun, belirlenmiş bir prim ödemesi karşılığında kişilerin parayla ölçülebilecek menfaatlerini zarara uğratan riziko meydana geldiğinde, sigorta sözleşmelerinde yer aldığı şekliyle ödenmesini temin eder.

Birçok farklı alanda yapılan sigorta sözleşmeleri, sigorta hukuku tarafından içeriğinde yer alan konunun hassasiyetleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Örneğin bir deprem sigortasının riziko öngörüsüyle araç sigortasında oluşacak risklerin farklılığı, sigorta hukukunun her sigorta konusuna farklı bakış açılarıyla bakarak değerlendirme yapmasına yol açmaktadır. Sigortalar genel anlamda can sigortaları ve zarar sigortaları şeklinde 2 guruba ayrılmaktadır. Her bir grubun risk çeşitleri ve risklerin oluşması sonrasındaki etkileri farklıdır. Zarar sigortaları,

 • Mal sigortaları,
 • Sorumluluk sigortaları

Olarak düzenlenirken can sigortaları bireylerin yaşamını hayati yönden etkileyebilecek rizikolara karşı yapılan sigortalardır.

Sigorta Hukuku kapsamında yer alan can sigortaları ise 3 ana grupta toplanabilen sigortalardan meydana gelmektedir.

 • Hayat Sigortası,
 • Kaza Sigortası,
 • Hastalık sigortası

Can ve zarar sigortaları Türk Ticaret Kanununda da bir ayrıma tabi tutulmaktadır. Her iki tür sigorta işlemleri kendine has özelliklere sahiptir. Bu sebeple sigorta şirketleri bile buna göre ayrılmıştır. Zarar sigortalarında zenginleşme yasağı vardır. Şöyle ki; bir yangın sigortasını yaptırırken rizikonun oluşması halinde ne kadar tazminat alınacağı önceden belirlenmiştir. Tazminat 50 bin TL ise, bu miktar sınırdır daha fazla ödeme yapılmaz. Sigorta hukuku kişinin aynı anda 2 yangın sigortası yaptırarak 2 kez tazminat almasına müsaade etmez. Böylece zarar sigortaları zenginleşmeyi yasak eder. Zarar sigortalarında hem sigorta şirketinden tazminat talep etmek, hem de zarara sebep olan kişilerden tazminat talebinde bulunmak imkânı yoktur.

Sigorta Hukuku can sigortalarında ise bambaşka usullerle sigortayı mümkün kılmaktadır. Sigorta anlaşmaları öncesinde ödenecek tazminat miktarı karşılıklı yapılan anlaşmaya göre belirlenir. Sigortalının ödeme gücü oranında tazminat miktarı istenildiği kadar yüksek tutulabilir. Sigorta hukukunun can sigortalarında sağlamış olduğu bu esneklik, can sigortalarından alınan tazminatlarla zenginleşme yolunu açmaktadır. Can sigortalarının bir başka özelliği de, zararın sigorta şirketinden talep edilmesinin yanı sıra, zarara sebep olan kişilerden de talep edilebilmesine olanak sağlamasıdır.

Sigorta poliçelerinin uygulanabilir olması için tüm unsurların bir arada olması gereklidir. Bir sigortayı sigorta hukuku kapsamında güvenceye alabilmek için,

 • Sigortacı,
 • Sigorta edilen
 • Sözleşme
 • Riziko, risk, olay
 • Prim miktarı,
 • Sigortadan elde edilecek olan ve parayla ölçülebilen menfaat,

Bir sigorta poliçesinin yapılabilmesini ve oluşabilecek risklerden sonra sigortalıya tazminatın ödenebilmesi için zorunludur. Sigorta hukuku, yapılan sigorta anlaşmalarında sözleşmede yer alan hükümler doğrultusunda karar alınmasına kaynak teşkil etmektedir.